Durga
 
 
Durga
21 - 29 September 2017
Dussehra Navaratri


List of Alankarams
21st - Sri Hema Durga
22nd - Sri Balatripura Sundari
23rd - Sri Gayatri
24th - Sri Annapoorna
25th - Sri Lalitha Tripura Sundari
26th - Sri Mahalakshmi
27th - Sri Saraswati
28th - Sri Durga
29th - Sri Mahishasura Mardhini
SEVAS
Temple Timings
Morning 6:30 - 10:00 Am
Evening 6:00 - 08:30 Pm
Monday, Friday & Saturday
Morning 6:30 - 11:30 Am
Evening 6:00 - 09:00 PM
Sevas
Morning
7:00 - 7:30 Am Gnapathi Abishekam & Archana
7:30 - 8:00 Am Rudrabhisehkam to Shiva
8:00 - 8:30 Am SriChakra Abisekham
8:30 - 9:30 Am Sakala Devata Shodasha Upachara Pooja
9:30 -10:00 Am Harathi & Nayvedyam
Evening
6:00 - 7:30 Pm Sakala Devata Shodasha Upachara PoojaABHAYA ANJANEYA SWAMI
 
References
 
Shri Chaganti's Pravachanams
 
Religious Literature in Telugu
 
Time = Space
 
Live Darshan
 
Shri Kashi Vishwanath
 
Shri Mahakaleshwar
 
Shri Somnath
 
Terms   |   Sitemap   |   Contact
Shri Hemadurga Temple Welfare Association (Reg: 670/2009)
Copyright 2014, All rights reserved.